ATENEUM JAN CHRZCICIEL

separator_square

Jest strukturą formacyjną, oferującą wiedzę teologiczną w kluczu kerygmatycznym, kształcącą ewangelizatorów i ich formatorów, będących w stanie przekazywać „mentalność KeKaKo”: zwycięską, „zaraźliwą”, chrystocentryczną, charyzmatyczną i wspólnotową.

Podstawą formacji w Ateneum są modlitwa, studium, praktyka i życie wspólnotowe.

Ateneum Jan Chrzciciel składa się z trzech, organicznie związanych ze sobą etapów.

Poziom podstawowy to trzy szkoły:

szk_keryg

Szkoła kerygmatyczna, której zadaniem jest przekazanie żywego doświadczenia kerygmatu i nauczenie przepowiadania ewangelicznego za pomocą prostych, twórczych i skutecznych środków;

szk_char

Szkoła charyzmatyczna lub inaczej szkoła posług, mająca na celu dostarczenie odpowiednich narzędzi dla pełnienia różnorodnych posług, dzięki którym Duch Święty rodzi, rozwija i umacnia swój Kościół;

szk_koin

Szkoła koinonijna, której zadaniem jest przekazanie zasad i kryteriów życia wspólnotowego, integralnego wzrostu i pastoralnego towarzyszenia dla osiągnięcia pełnej dojrzałości, zarówno ludzkiej, jak i duchowej.

Poziom średni tworzą trzy sekcje:

sch_filo

Sekcja filozoficzna, dostarczająca podstawowych narzędzi do poszukiwania prawdy w otaczającej rzeczywistości – tej naturalnej, jak również nadprzyrodzonej;

sch_bibl

Sekcja biblijna, której zadaniem jest przekazanie podstawowej, naukowej i pogłębionej znajomości całego Pisma Świętego;

sch_teo

Sekcja teologiczna, która uzdalnia studentów do przyjęcia płynącego z Objawienia światła opromieniającego współczesną rzeczywistość.

Poziom wyższy to:

sch_wyzsza

Różnorodne studia, podejmowane na uczelniach teologicznych, uwieńczone stopniami naukowymi.

Udostępnij